Persbericht sluiting IBS Alhambraa

21 juni 2024

Voorgenomen besluit tot sluiting van IBS Alhambraa per 1 augustus 2024

Met pijn in het hart hebben het bestuur en de directie van Alhambraa het voorgenomen besluit voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR) om de school te sluiten vanaf deze zomervakantie. De MR heeft adviesrecht op zo’n belangrijk besluit, bij hen ligt op dit moment de adviesaanvraag voor. Alle ouders zijn geraadpleegd tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde ouderavond op donderdag 20 juni.

Dit voorgenomen besluit hebben het College van Bestuur en de directie van Alhambraa niet zomaar genomen. Er zijn meerdere redenen waardoor zij geen andere mogelijkheid meer zien. Tijdens de ouderavond in mei is aan ouders verteld dat het 5 voor 12 was. Ook belangrijke samenwerkingspartners zijn daarvan op de hoogte gebracht. Tot het allerlaatste moment zijn alle inspanningen erop gericht geweest om het tij te keren voor Alhambraa. De realiteit is dat dit niet gelukt is en niet gaat lukken.

Formatie niet rond voor schooljaar ‘24/’25 

Net als scholen in heel Nederland heeft Alhambraa moeite om voldoende bevoegde leerkrachten te vinden. Het schooljaar ‘23/’24 startte met een tekort, dat tijdelijk is geprobeerd op te lossen met inhuurkrachten. De Inspectie van het Onderwijs heeft op 14 maart 2024 een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd op Alhambraa. Op 23 april is het inspectierapport vastgesteld. De inspectie geeft Alhambraa een onvoldoende. Op de school wordt les gegeven door onbevoegden. Dit is het gevolg van het lerarentekort. De inspectie heeft aangekondigd om in april 2025 weer langs te komen om te kijken of Alhambraa dan wel voldoet aan alle gestelde normen. Dat gaat niet lukken, want Alhambraa krijgt de formatie voor komend schooljaar niet rond. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zijn er onvoldoende bevoegde leerkrachten om de onderwijskwaliteit te bieden die ouders en leerlingen van school mogen verwachten.

Alles geprobeerd om het tij te keren 

De directie van Alhambraa heeft de PO-Raad gevraagd om begeleiding met het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB). Dat programma is erop gericht om scholen te helpen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. Uit het onderzoek dat de PO-raad op Alhambraa heeft gedaan voor het GWGB programma wordt bevestigd dat de benodigde verbeteringen waarschijnlijk niet haalbaar zijn. In het tussenrapport schrijven zij: Kortom, de school heeft, net als het bestuur en de collega-school, een verbeteropdracht, maar mensen en middelen om deze opdracht te vervullen, ontbreken. Zolang het niet lukt om voldoende geschoolde en gedreven medewerkers aan te trekken, blijft de ontwikkelcapaciteit zeer kwetsbaar. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn met de betrokken partijen om tafel te gaan en samen te bepalen hoe verder te gaan. Tenslotte heeft Alhambraa onvoldoende leerlingen om te voldoen aan de norm die de gemeente Roermond daarvoor heeft. Na 5 jaar heeft Alhambraa 105 leerlingen. Om de norm van de gemeente Roermond te halen, heeft Alhambraa 212 leerlingen nodig. Het ziet er niet naar uit dat de school de komende tijd gaat verdubbelen in leerlingen.

Moeilijk voorgenomen besluit 

Te weinig leerlingen, onvoldoende bevoegde leerkrachten, het inspectierapport én de uitgesproken verwachting van GWGB leiden tot het moeilijke voorgenomen besluit om Alhambraa te sluiten. Het inspectierapport en de uitgesproken twijfel over de haalbaarheid door de PO-raad gaven de doorslag. Alhambraa staat voor onderwijskwaliteit en die kan de school vanaf komend schooljaar niet waarmaken door het gebrek aan bevoegde leerkrachten. De kinderen mogen niet de dupe zijn van de problemen waar de school mee kampt.

Met pijn in het hart heeft het bestuur het voorgenomen besluit tot sluiting van Alhambraa dan ook voorgelegd aan de MR en de ouders. Aan de MR is gevraagd om een kortere tijd te nemen dan normaal voor dit belangrijke besluit. Bestuur en directie beseffen dat dit geen gemakkelijke vraag is, maar wil ouders en leerlingen zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Zodat ze nog vóór de zomervakantie kunnen uitkijken naar en aanmelden bij een andere basisschool.

De kinderen van Alhambraa zijn welkom op IBS Al Andalous in Venlo. Daarover kunnen ouders/verzorgers in gesprek. Ouders en leerlingen zijn uiteraard vrij om te kiezen voor een andere basisschool in Roermond. We zijn constructief in gesprek met de gemeente Roermond en de andere (onderwijs)partners van de basisschool en zetten ons in voor een passende oplossing.

College van Bestuur en directie Alhambraa

Mohammed Azaimi en Samira Budak

Noot voor de redactie: vragen over dit bericht kunt u schriftelijk stellen via persvragen@alhambraa.nl.