Schoolcultuur

Wij willen dat ieder kind op onze scholen de ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij goed in is.

Ons onderwijsgevend en ondersteunend personeel vormen het kloppend hart van onze missiegedreven school. Onze medewerkers brengen allemaal kennis, vaardigheden, ethiek, motivatie en toewijding naar de kinderen en daarmee naar de klaslokalen en de scholen. We zien onszelf als een lerende en samenwerkende organisatie, die gekenmerkt wordt door een professionele ontwikkelcultuur en persoonlijke aandacht. In deze lerende organisatie houden we onze kennis en onze relaties op peil en leren we van en met elkaar, in de eigen school, maar ook buiten de schoolmuren. 

Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in ‘leren’. Ze zullen blijven zoeken naar manieren om een leerling actief te laten leren. In een professionele cultuur is het gedrag van onze medewerker en van elk schoolteam voortdurend gericht op de opgave van de organisatie. Daarnaast draagt dit gedrag bij aan het welbevinden van die medewerker zelf én aan het welbevinden van de collega’s.

Onze school is nog zoekend is in het kweken van de passende professionele cultuur. Wat we doen en hoe we dat doen is dan ook nog lang niet vanzelfsprekend voor iedere medewerker. Daarom zijn we flink aan leren en verbeteren. Zo werkt onze school met het professioneel statuut. In dit document is aangegeven hoe we als school, leraren en onderwijsondersteuners invulling kunnen geven aan onze professionele autonomie. In dit document worden eisen gesteld, maar ook wordt er ruimte gegeven zodat iedereen bij ons op school weet hoe hij of zij kan bijdragen aan het ontwikkelen van deze professionele cultuur.

Hoge verwachtingen

We vinden het op onze school belangrijk om hoge verwachtingen van onze leerlingen te hebben. Dat lijkt makkelijk, maar we beseffen dat dat absoluut niet het geval is. Het vraagt van ons allen om een continue actieve houding. Verwachtingen worden namelijk doorgaans gebaseerd op factoren als talent, de mate waarin een kind en zijn ouders beschikken over rijke taal, thuismilieu en de werkhouding. Deze verwachtingen blijken bovendien hardnekkig te zijn om bij te stellen. Als een leerling eenmaal op basis van deze factoren een plek heeft gekregen in de zogenaamde prestatiehiërarchie, stellen leerkrachten, ook die van ons, dat niet zo gemakkelijk weer bij. 

Om af te komen van lage verwachtingen is het dus van belang dat we objectief naar het kind blijven kijken en uitgaan van de talenten en potentie van het kind. Daarnaast betekent het dat we bewust werken aan hoge(re) verwachtingen van kinderen waarbij het vooral van belang is, dat onze leerkrachten hogere verwachtingen van zichzelf hebben. 

Geloof in eigen kunnen stimuleren

Het geloof in eigen kunnen van de leerkracht (teacher self efficacy) hangt sterk samen met de ontwikkeling van het geloof in eigen kunnen van het kind (child self efficacy). Het ervaren van succes zorgt ervoor dat het kind meer in zijn eigen potentie en kunnen gaat geloven (self-efficacy). In de interactie met de leerkracht ervaart het dat zij in hen blijven geloven. Kinderen die aangeven dat ze iets niet kunnen, zeggen eigenlijk ‘ik geloof niet dat ik in m’n eentje succesvol zal zijn.’ 

Als goede (rent)meesters van de schepping – en in dit specifieke geval gaat het hier over onze leerlingen is het aan ons om ze helpen in dit geloof in eigen kunnen met de Wil van Allah. Wanneer kinderen namelijk niet kunnen voortbouwen op succeservaringen en andere kinderen continu leersucces zien boeken, weten we dat twijfel en onzekerheid kan ontstaan met betrekking tot het eigen onderwijsproces. In die gevallen laten kinderen vaker sociaal onwenselijk gedrag zien. Dus als we willen werken aan beter schoolklimaat en aan betere resultaten, dan is het credo: hoe groter het geloof in eigen kunnen bij kinderen, hoe beter hun leerprestaties en het welbevinden zijn.

Een professionele cultuur ontwikkelen

De belangrijkste spelregel voor medewerkers in een professionele organisatie is: ‘We praten met elkaar, niet over elkaar’.  Mocht u ooit iemand van ons horen praten over een collega, dan willen we u uitnodigen om ons te attenderen op deze spelregel. Onze school neemt deel aan het professionaliseringsprogramma van de Transformatieve School. De Transformatieve School is sinds 2012 een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in met name stedelijke omgevingen. 

We zetten ons in dit programma bewust in voor een effectieve verbetercultuur gericht op didactische en pedagogische kwaliteit binnen onze school, maar ook op ons schoolleiderschap. We combineren professionalisering in de klas tijdens lesbezoeken en cultuurverandering tijdens collectieve sessies binnen het professionele team. De trainers en coaches binnen het programma zijn zelf ook leraar of schoolleider.

Op onze school streven we ernaar om elk kind de kans te geven zijn of haar eigen potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn aandachtig voor de individuele behoeften van onze leerlingen, zorgen voor inzicht in hun leerproces en ondersteunen hen bij hun uitdagingen. Onze leerlingen genieten van vrijheid zowel binnen als buiten de schoolmuren, en worden aangemoedigd hun eigen ideeën en inbreng te leveren (self-efficacy). 

We geloven er sterk in dat het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid op school een positieve impact heeft op het leven van kinderen buiten de schoolomgeving. Hierbij is het benutten van kansen essentieel. Onze leerlingen worden geleerd dat hun talenten en kansen geschenken zijn van Allah (God), onze Schepper. Ze worden aangemoedigd om zich in te zetten om deze kansen optimaal te benutten, zowel in dit aardse leven als in het hiernamaals, waarbij ze weten dat Allah (God) de Verhevene als Schepper aanspraak op Zijn schepping maakt. 

Om dit weten is een van de centrale aspect van ons onderwijs dat we aandacht besteden aan de band met Allah (God). We streven ernaar dat onze leerlingen een diepgaande en intuïtieve relatie met Allah (God) ontwikkelen. We geloven dat hoe dieper het begrip van Allah (God), hoe onafhankelijker en doelbewuster onze leerlingen zullen worden in hun volwassen leven. We ondersteunen de kinderen in hun spirituele groei met leeftijdsgeschikte kennis, geïnspireerd door het leven van onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Wij leven niet vanuit onszelf, we zijn relatief-autonoom, we zijn zeker ook heteronoom: Alle dingen zijn ‘van Allah en behoren tot Allah’. 

Ten diepste kunnen we alleen vanuit het geloof ons leven en ons werk goed verstaan. Heel ons leven staat voor het aangezicht van Allah (God), ‘coram Deo’. Bij deze heteronome visie op de werkelijkheid past een houding van afhankelijkheid. We zijn in alle dingen afhankelijk van Allah (God) en door Zijn kracht leven wij en verrichten we ook ons werk. We moeten als goede rentmeesters de schepping – en vooral het deel ervan dat aan ons is toevertrouwd – behouden, behoeden en beheren. 

We zien onze school en ouders dan ook als een onlosmakelijk verbonden gemeenschap. We erkennen onze gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen die Allah aan onze zorg heeft toevertrouwd. We onderschrijven het idee dat “it takes a village to raise a child”, wat betekent dat ouders niet alleen zijn in de opvoeding. 

De hele gemeenschap speelt een rol in de ontwikkeling van kinderen, waarbij onderwijs een cruciale factor is. Zoals onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) benadrukte: “Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” Waardigheid en barmhartigheid Ieder mens heeft een intrinsieke waardigheid, dat meer is dan iemands prestatie, kwalificatie, of doen of laten te maken heeft. 

Het is de waarde die alleen Allah (God) kent. Hoe je leven er ook voor je uitziet, alleen Allah (God) kent deze unieke en ware waarde. Dit betekent dat deze waardigheid je nooit afgenomen kan worden door een medemens. Dat besef zet ons net als de gelovigen voor ons aan tot zorgen voor en omkijken naar de zieken, zwakken, verschoppelingen en andere mensen aan de rand van de maatschappij. 

Barmhartig en respectvol

Naast deze intrinsieke waardigheid heeft ieder mens een ervaren waardigheid. Dat is de waarde die ieder mens zélf aan zijn leven geeft. Iemand die jong, gezond en een voorspoedig dagelijks leven kent kan zijn levens anders ervaren dan iemand die zoekend is, ziek of afhankelijk is van anderen. Ook is er een toegekende waardigheid. Anderen kunnen of willen mensen elkaar laten merken dat ze ‘ertoe doen’ of juist niet. Het ligt in ieders eigen hand om de waarde van de zogenaamde ander te bevestigen, te bevragen, uit te dagen – of zelfs te ontkennen. 

Op onze school streven we daarom naar een cultuur waarin barmhartigheid naar het jonge kind de basiswaarde voor de omgang met het kind. Binnen de islamitische traditie is barmhartigheid een belangrijk concept dat centraal staat in Tarieq Ibnoe Ziyad de omgang met kinderen. 

Barmhartigheid wordt gezien als een eigenschap van Allah (God). Barmhartigheid drijft moslims om dit hun dagelijks leven, ook in de omgang met kinderen toe te passen. Dit noemen we ‘bewogenheid’. 

Daarnaast is het van belang dat volwassenen en ouderen altijd kunnen rekenen op een respectvolle bejegening en houding van kinderen en jongeren. Islamitische tradities benadrukken het belang van respect en gehoorzaamheid aan ouders, leraren, oudere familieleden en andere autoriteitsfiguren. Dit respect komt voort uit de erkenning van de kennis, ervaring en wijsheid die volwassenen hebben opgedaan.

Professionaliseringsagenda

Onze organisatie is sterk voorstander en pleitbezorger van evidence-informed werken. IEZO ziet veel redenen om evidence informed aan onderwijsverbetering te werken. Als school worden we dan ook aangemoedigd om steeds meer evidence informed te werken. Onze insteek daarbij is: dat het zo bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs dat het leidt tot onderbouwde interventies en werkwijzen in onze school dat het een onderzoekende houding van ons schoolteam bevordert dat het onze lerende cultuur, een verbetercultuur in de school ondersteunt dat het leidt tot kennisdelen en kennis benutten dat het het werk van onze leerkrachten vergemakkelijkt dat het het beroep aantrekkelijker maakt.

Samenhang

De behoefte van ons team ligt sterk op intervisie en op deelnemen aan Professionele LeerGemeenschappen (al dan niet bovenschools). IEZO-academie, intervisie en PLG: Ook is een interne online IEZO-academie opgezet. In deze IEZO academie staan meer dan 250 cursussen klaar. Daarmee regelen in beginsel de nascholing voor ons héle team. 

We willen de IEZO-academie benutten voor de inhoudelijke input van onze Professionele LeerGemeenschappen