Medezeggenschapsraad

Medezeggen-
schapsraad

De MR praat mee met de schoolleiding over verschillende onderwerpen die met school te maken hebben.

De MR is belangrijk voor de school.

We vinden het belangrijk, dat onze ouders met ons nadenken over wat er nu goed gaat en hoe dingen zouden kunnen verbeteren.

Hiervoor hebben we op school een medezeggenschapsraad (MR). Via de medezeggenschapsraad zijn drie ouders en drie personeel betrokken bij het schoolbeleid. De zittingstermijn van de leden is drie jaar met een maximum van twaalf jaar ononderbroken lidmaatschap. De MR werkt deze betrokkenheid uit volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierin is geregeld welke zaken besproken worden, van advies worden voorzien of instemming behoeven. De afgevaardigden van de ouders worden door de ouders gekozen.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

  Oudergeleding

Rachida Zenati
MEVROUW
Mimouna Bounnou
MEVROUW
Hatice Durmaz-Oturak
MEVROUW

Personeelsgeleding

Basant Hashisch
JUFFROUW
Ezzahra Saadouni
JUFFROUW
VACATURE
JUFFROUW / MENEER

MR organisatie

MR reglement

MR statuut

Huishoudelijk reglement

Jaarplanning

Jaarverslag