Vertrouwenspersoon

Vertrouwens-
persoon

Wij willen dat ieder kind op onze scholen de ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij goed in is.

Wat te doen bij ongenoegens en klachten

Iedere leerling, ouder of personeelslid kan ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op en rond de school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen iedereen daarom van harte uit bij ontevredenheid elkaar aan te spreken. Voelt u zich als ouder onvoldoende gehoord, dan zien we graag dat u een afspraak met de schoolleiding maakt om uw onvrede te bespreken.

Tips voor ouders om goed begrepen te worden

 1. LAAT TIJDIG VAN U HOREN EN HELP ELKAAR
  Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomen we dat de situatie onnodig complex wordt. Bedenk dat u als ouder vaak eerder dan de school in de gaten heeft dat er iets aan de hand is. Leerkrachten hebben meerdere leerlingen in de klas en missen soms signalen die u als zorgzame ouder wel ziet.

 2. SPREEK DE JUISTE PERSOON AAN
  Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie
  het gaat. Als dat niets oplost, kunt u naar de directie stappen en als laatste zelfs naar het schoolbestuur.

 3. SPREEK DE JUISTE PERSOON OP HET JUISTE MOMENT AAN
  Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch. Neem de tijd en maak een afspraak. Zorg dat u hierbij voldoende tijd heeft om uw ervaring toe te lichten en uw zorg over te brengen. Realiseert u zich dat het gesprek in de regel niet op dezelfde dag kan plaatsvinden, maar vaak pas enkele dagen later kan worden ingepland.

 4. SPREEK DE JUISTE PERSOON OP DE JUISTE WIJZE AAN
  Beperk u tot uw belangrijkste punten. Leg rustig uit wat uw zorg en ervaring is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw inzichten op papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. We vragen u dit wel van tevoren te melden om onbedoeld ongemakkelijke situaties te voorkomen.

 5. GEEF RICHTING AAN UW WENSEN
  Het is handig als u al voor het gesprek manieren in gedachten heeft, hoe uw zorg weggenomen kan worden.
  Dat betekent dat naast de opties van de betrokken leerkracht / personeelslid van de school ook uw opties besproken kunnen worden. Zo vergroten u en degene waar u zich over beklaagt de kans op een goede en werkbare uitkomst.

 6. LEG AFSPRAKEN ALTIJD KERNACHTIG VAST
  Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, zorgen we ervoor dat iedereen goed begrepen blijft. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken.

Wat als u er nog niet uitkomt?

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met onze externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure.

Onze vertrouwenspersonen hebben een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt iedere vertrouwenspersoon begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost uw klacht niet zelf op, maar ondersteunt u bij het vinden van een goede oplossing.

Helaas, nog steeds niet naar tevredenheid?

Het is denkbaar dat u na het volgen van de bovenstaande procedure niet tevreden bent. In deze fase vragen we u het bestuur schriftelijke te informeren. Biedt dit contact geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.

Inspectie van het onderwijs (IvhO) informeren

Inspectie van het onderwijs (IvhO) informeren
U kunt een kopie van uw klacht melden bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De inspectie behandelt uw klacht niet, maar krijgt zo wel een beter beeld van de school. Eventueel kan de inspectie de klacht gebruiken bij het toezicht op de school.

Klachtencommissie school

Klachtencommissie school
Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie neemt het bestuur maatregelen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Informatie over de klachtencommissie vindt u in de schoolgids van de school.

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs kunt u terecht met een klacht over:

 • seksueel misbruik en seksuele intimidatie;
 • discriminatie en radicalisering;
 • ernstig fysiek geweld;
 • grove pesterijen.


De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u als u een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. De klacht dient u in bij de klachtencommissie van de school.

Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon hieronder vindt u de contactgegevens van de interne vertrouwenspersonen van iedere school. De  contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn via de interne vertrouwenspersoon beschikbaar.

Tarieq Ibnoe Ziyad

Mevr. Soumya Zerouali 

Dhr. Nog in te vullen 

Algemene tips voor ouders en school

Algemene tips voor ouders en school Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij het probleem. Dat leidt snel tot roddelen op en rond de school. Betrek het kind niet in het beklag. Het kind is geen doorgeefluik van de ouder noch van de school.